Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

naše kancelář má dlouholeté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva a dokážeme zhodnotit situaci a nabídnout nejvhodnější způsob řešení insolvence a to jak dlužníkům, tak věřitelům.

Věřitelům nabízíme zastoupení v insolvenčním řízení tak, aby došlo k co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem. Současně dokážeme pomoci i dlužníkům, kteří se dostali do potíží se splácením jejich dluhů. Dokážeme vyjednat s věřiteli možnost splátek či zajistit podání návrhu na zahájení insolvečního řízení.

  • Věřitelům jsme schopni monitorovat jejich dlužníky a včas tak přihlásit jejich pohledávky do insolvenčního řízení
  • Zpracování insolvenčních návrhů včetně návrhu na oddlužení
  • Zpracování přihlášek do insolvenčního řízení
  • Zastupování v soudních řízeních včetně incidenčních sporů
  • Zastupování klientů ve sporech o náhradu škody způsobené podáním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů
  • Zastupování ve věřitelských výborech
  • Řešení hrozícího úpadku, řešení krizového právního managementu a reorganizace
  • Řešení žalob k popření pohledávek

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©