Loading...
/ autor:

Vláda v souvislosti s přijetím krizových opatření se rozhodla zakázat volný pohyb osob na území České republiky, krom několika výjimek, mezi něž patří i cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Jak je to však třeba s konáním valné hromady kapitálové společnosti? 

Do jisté míry je zřejmé, co do uvedené výjimky, že se částečně jedná o neurčitou právní normu. Každý si jistě dovede představit, co je míněno zaměstnáním nebo co se má na mysli výkonem podnikatelské činnosti. Je ovšem otázka, zda například účast akcionáře na valné hromadě akciové společnosti je činnost srovnatelná s činností podnikatelskou, neboť pouze tak by se na ni uvedený zákaz nevztahoval. 

Racionálně lze dovodit, že vláda nechtěla zamezit tomu, aby recipienti přišli o své příjmy, a tedy stanovenou výjimkou chtěla umožnit, aby nadále mohli vykonávat činnost, která je zdrojem jejich obživy. Pravdou je jistě, že i společníci obchodních společnosti mají ze své pozice ve společnosti právo na podíl na zisku, navíc prostřednictvím své obchodní společnosti se podílejí na její podnikatelské činnosti (obchodní společnosti jsou tzv. podnikatelé dle formy), nicméně ne každá valná hromada řeší otázky dotčeného významu. Navíc valná hromada není orgán, kterému by příslušelo obchodní vedení společnosti.

A tak se jeví jako přijatelný závěr, že konání valné hromady společnosti obecně není zakázáno, avšak bude záležet na jejím konkrétní programu. Pokud by se měly řešit záležitosti, které nesnesou odkladu, poté by zřejmě cesta na valnou hromadu nebyla výrazem porušení stanoveného zákazu pohybu. V opačném případě se však společník vystavuje tomu, že by mu ve správním řízení mohla být uložena sankce dle krizového zákona až do výše 2.000.000 Kč.

V každém případě lze doporučit, pokud není potřeba projednat určitou neodkladnou záležitost (související například s úpadkem společnosti), aby konání valné hromady bylo odročeno na jiný termín, neboť potenciálně také hrozí, že některý společník by se mohl dovolávat vyslovení neplatnosti usnesení přejatého na valné hromadě z důvodu, že se této nemohl účast právě pro obecně platný zákaz pohybu.